Chúc mừng - Cảm tạ - Phân Ưu
Cảm Tạ:
02-06-2017 4:43 pm

  Cộng Đồng chân thành cảm tạ:

* Ông Bà Nguyễn Văn Tiêm và Gia Đình đặt Bia Đá Tạ Ơn Đức Mẹ $1,000.
* Gia Đình Huy & Trâm đặt Bia Đá Tạ Ơn Đức Mẹ $1,000.

Cộng Dồng Công Giáo Việt Nam
Untitled Document